2017-09-06

Ulga prorodzinna po rozwodzie

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje prawo odliczenia tzw. ulgi prorodzinnej. Mechanizm jest prosty, natomiast sprawa komplikuje się, gdy ze wspomnianej możliwości chcą skorzystać rozwiedzeni rodzice.

Przedmiot sporów

Stosownie do treści art. 27f ust 1 ustawy o PIT, od podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć określoną w ustawie kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało) lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ustawa nie precyzuje jednak, jak należy rozumieć faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej. O ile przepis nie budzi wątpliwości w przypadku podatników pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, o tyle dla rozwiedzionych rodziców stanowi kość niezgody. Problem ten jest stale dyskutowany, zwłaszcza że na jedno dziecko przysługuje małżonkom wspólna kwota odliczenia w wysokości 1112,04 zł (92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego).

Interpelacja

Z interpelacją w tej sprawie zwrócił się m.in. do ministra finansów Paweł Szramka z Kukiz ’15. W swoim zapytaniu zauważył, że rozwód lub separacja nie wpływa na prawo do korzystania do ulgi, nawet jeśli dziecko faktycznie przebywa u jednego z rodziców, a drugie łoży na dziecko. Warunkiem odliczenia ulgi jest natomiast wspomniane wykonywanie władzy rodzicielskiej. Przy okazji poseł powołał się również na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którego sentencji uznano, że utożsamianie posiadania władzy rodzicielskiej z jej wykonywaniem nie znajduje uzasadnienia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odpowiedź ministerstwa

W odpowiedzi na interpelacje Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, podzielił powyższy pogląd NSA wskazując, że w celu nabycia prawa do odliczenia ulgi na dzieci konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, tj. posiadanie władzy rodzicielskiej (nawet ograniczonej na podstawie wyroku sądowego) oraz jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym.

W sytuacji, gdy obojgu rodzicom przysługuje w stosunku do dziecka władza rodzicielska i każdy z rodziców władzę tę wykonuje, prawo do ulgi (w ramach wspólnego limitu) przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka – czytamy ponadto w odpowiedzi.

Wiceminister rozwiał również wątpliwości dotyczące sposobu faktycznego wykonywania władzy rodzicielskiej, uznając że organy podatkowe nie są władne rozstrzygać o tym jaka powinna być częstotliwość kontaktów rodziców z dzieckiem i sposobu spędzania z nim czasu, aby uzyskać prawo do ulgi prorodzinnej.

Źródła / odesłania: Rzeczpospolita__