2018-10-15

Działalność nierejestrowana a współpraca z firmą

Wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej spowodowało, że wiele osób chciałoby wykorzystać ją w celu uzyskania dodatkowego dochodu bez konieczności rejestrowania się jako przedsiębiorca. Jak wyglądają zasady dotyczące działalności nierejestrowanej dla współpracy z innymi firmami? Czy działalność nierejestrowana daje takie możliwości?

Działalność nierejestrowana – zasady

Jako, że działalność nierejestrowana jest stosunkowo młodym tworem prawnym, warto jeszcze raz przypomnieć jej zasady.

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców (weszła w życie 6 marca 2018 roku), działalność nierejestrowaną można prowadzić pod trzema warunkami:

  1. osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną nie prowadziła w ciągu ostatnich 60 miesięcy innej działalności gospodarczej.

  2. miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej nie może być wyższy niż 50% minimalnego wynagrodzeni

  3. prowadzona działalność nie jest związana z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy spółki cywilnej lub czynnościami wymagającymi licencji, po-zwoleń albo koncesji. Jeśli dana osoba spełnia powyższe wymagania, może bez rejestracji w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie prowadzić drobne prace zarobkowe, które następnie uwzględni w rocznym zeznaniu podatkowym w części "Inne źródła".

Działalność nierejestrowana a współpraca z firmami

Prowadzenie działalności nierejestrowanej przyjmuje różne oblicza. W części przypadków osoba taka może świadczyć usługi innym osobom prywatnym (np. prowadząc korepetycje). Co dzieje się w momencie, gdy prowadzący dzia-łalność nierejestrowaną będzie chciał współpracować z firmą? Czy taka współ-praca jest w ogóle legalna?

Zgodnie z zasadami, jakim podlega działalność nierejestrowana – jak najbardziej. Możliwa jest bezproblemowa współpraca pod warunkiem, że w jej ra-mach zachowane zostaną wszystkie obostrzenia wynikające z definicji działal-ności nierejestrowanej (trzy punkty, o których pisaliśmy wyżej). Osoba prowadząca tego typu działalność w momencie zakończenia współpracy z firmą powinna wystawić dokument księgowy (rachunek, fakturę bez VAT lub fakturę z VAT), który przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić w swoich księgach rachunkowych.