2018-10-18

Faktury zbiorcze – jak je prawidłowo wystawić?

Faktura zbiorcza jest dokumentem, którego zasady wystawienia nie są wprost opisane w ustawie o VAT. Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości, postanowiliśmy przygotować poradnik – jak prawidłowo wystawiać faktury zbiorcze.

Jak prawidłowo wystawiać faktury zbiorcze – co muszą posiadać?

Czym w ogóle jest faktura zbiorcza? Najprościej rzecz ujmując, nazwą tą określa się faktury wystawiane przez przedsiębiorcę np. raz w miesiącu, uwzględniające wszystkie dokonane na rzecz klienta czynności (dostawy towarów, wykonane usługi itp.).

Jak każda prawidłowo wystawiona faktura, tak i faktury zbiorcze powinny za-wierać elementy szczegółowo wypisane w art. 106e ustawy o VAT. Są to:

• data wystawienia, • numer faktury, który musi być kolejnym numerem nadanym dokumentom księgowym w danej serii, • dane podatników (wystawcy oraz odbiorcy) zawierające imiona i nazwiska, nazwy firm, adresy oraz numery NIP, • datę dokonania lub zakończenia dostawy (wykonania usługi), ewentualnie datę otrzymania zapłaty, • nazwy lub rodzaje towarów/usług, • ilość towarów/usług podaną z zachowaniem odpowiedniej miary (sztuki, ki-logramy, litry), • cenę jednostkową towaru/usługi netto, • wartości upustów oraz rabatów udzielonych klientowi, • stawkę podatku, • stawki podatków od uwzględnionych na fakturze towarów/usług w rozbiciu na stawki podatkowe, • wartość całej faktury wyrażoną w kwocie netto, • wartość brutto faktury.

Jakie dodatkowe obowiązki należą do wystawcy faktury zbiorczej?

Mimo, że faktura zbiorcza nie jest opisana odrębnymi przepisami, możli-wość jej stosowania określona została odrębnymi interpretacjami podatko-wymi (np. interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt IPTPP4/443-467/14-2/OS). Warto pamiętać, że przy jej wystawianiu należy uwzględnić daty wszystkich transakcji realizowanych na rzecz klienta, dokumentowanych wystawianą fakturą. Ma to na celu przypisanie konkretnych transakcji do konkretnych okresów rozliczeniowych dla podatku dochodowego oraz VAT.