2018-10-23

Split payment a faktura proforma

Jedną z zasad obowiązujących w mechanizmie podzielonej płatności (split payment) jest konieczność wskazania przez opłacającego numeru faktury, której dotyczy wykonywany przez niego przelew. Jak zrobić to w wypadku faktury proforma?

Split payment a faktura proforma

Zgodnie z brzmieniem art. 108a pkt 3 znowelizowanej ustawy o VAT, wykonu-jąc płatność podzieloną należy podać nie tylko kwotę brutto faktury oraz war-tość podatku VAT, ale również numer dokumentu, którego owa płat-ność dotyczy. Oznacza to m.in., że faktura proforma – nie stanowiąca doku-mentu księgowego zgodnego z ustawą o VAT– nie może być opłacona z wyko-rzystaniem split payment.

Ministerstwo Finansów jasno podkreśliło powyższe stanowisko w objaśnie-niach podatkowych opublikowanych 29 czerwca 2018 roku, dotyczących wła-śnie mechanizmu podzielonej płatności. Spowodowało to u wielu przedsiębiorców konsternację. Jak bowiem mają poprawnie opłacić towar lub usługę przed wystawieniem dokumentu księgowego?

Split payment a faktura – jaki dokument zamiast faktury proforma?

Rozwiązaniem problemu może być np. prośba o wystawienie faktury zaliczko-wej, która (jeśli zachowane zostały zasady jej wystawienia uwzględnione w art. 106f ustawy o VAT) może być uważana za dokument uprawniający do opłace-nia przy pomocy podzielonej płatności.

Przychód należny z wystawionej faktury zaliczkowej nie jest traktowany jako przychód polegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym (ujmuje się ją jedynie w rejestrze sprzedaży VAT, sam przychód zaś należy zaksięgować w okresie przypadającym na dzień wystawienia faktury właściwej), dlatego ten typ dokumentu możemy z powodzeniem wprowadzić zamiast wykorzystywa-nych do tej pory faktur proforma. Zwłaszcza, gdy płatność odbywać ma się przy wykorzystaniu split payment.