2019-08-27

Ustalanie wartości środka trwałego po ulepszeniu

Wiele działających na całym świecie biznesów wykorzystuje w swojej działalności tzw. środki trwałe, wymagające od czasu do czasu ulepszenia. W jaki sposób wpływa ono na wartość środka trwałego i jak ją w następstwie owego ulepszenia ustalić?

Czym jest środek trwały w firmie?

Nim przejdziemy do konkretnych informacji stanowiących główną oś dzisiejszego artykułu, powinniśmy zacząć od przypomnienia sobie podstawowych informacji, m.in. odpowiedzi na pytanie: czym jest środek trwały w firmie?

W polskim prawie istnieją obecnie trzy akty prawne związane z tym zagadnieniem. Są to: - ustawa z 26 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT), - ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa o CIT), - ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (UoR).

Zgodnie z przepisami w nich zawartymi, środkiem trwałym nazywamy przedmioty, maszyny lub budynki stanowiące własność (bądź współwłasność) podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, zdolne do użytku w dniu przyjęcia ich do użytkowania. Dodatkowym wyznacznikiem środka trwałego jest to, że przewidywany okres jego użytkowania powinien być dłuższy niż 1 rok oraz musi zostać wykorzystywany do potrzeb prowadzonej działalności.

Czym jest ulepszenie środka trwałego?

Zgodnie z brzmieniem art. 22g ust. 17 ustawy o PIT środki trwałe mogą ulec ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji na potrzeby prowadzonej działalności.

W przypadku pojazdów i maszyn wykorzystywanych w firmie, może to być związane m.in. z wymianą kluczowych elementów czy też dodaniem kolejnych rozwiązań mających na celu zwiększenie ich funkcjonalności (np. przystosowanie do przewozu konkretnych rodzajów ładunku). W przypadku nieruchomości firmowych ulepszenie to m.in. dobudowanie nowej części budynku, czy też remont istniejących już pomieszczeń i elewacji.

Jeśli zaś chodzi o maszyny – ulepszeniem może być m.in. dodanie elementów pozwalających na wytwarzanie nowych przedmiotów zwiększających ofertę naszego przedsiębiorstwa.

Ważne jest to, że w myśl brzmienia przepisów, ulepszenie środka trwałego następuje dopiero w momencie, gdy koszt ulepszenia jest wyższy niż 10000 zł a jego efektem jest wzrost wartości użytkowej środka trwałego.

Jak ustalić wartość środka trwałego po ulepszeniu?

Każde z działań związanych z ulepszeniem danego środka trwałego wiąże się ze zwiększeniem jego wartości, a co za tym idzie, zwiększeniem wartości comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych z faktu jego posiadania. Dlatego też kluczowym działaniem w takiej sytuacji jest ustalenie wartości środka trwałego po dokonaniu ulepszenia. W jaki sposób tego dokonać?

Każdy środek trwały wprowadzony do firmy posiada swoją wartość. Ta określana jest na podstawie kosztu jego nabycia, kosztu wytworzenia czy choćby wartości rynkowej środka w momencie, gdy został przekazany na użytkowanie firmowe nieodpłatnie.

Chcąc obliczyć wartość środka trwałego po ulepszeniu potrzeba będzie nam jego wartość początkowa oraz całkowity koszt ulepszenia. Po ich zsumowaniu otrzymujemy nową wartość środka trwałego, od której możemy w tym momencie dokonywać odpisów amortyzacyjnych na wyższą niż do tej pory kwotę.

Ulepszenie środka trwałego niesie więc ze sobą dwojakie zalety. Z jednej strony umożliwia zwiększenie możliwości produkcyjnych (użytkowych) budynku, maszyny lub pojazdu firmowego, z drugiej wpływa dodatnio na wysokość odpisów amortyzacyjnych w przedsiębiorstwie. Rozliczone w odpowiedni sposób jest w stanie przynieść nam wymierne korzyści w postaci niższych należności względem organów podatkowych.