2019-09-17

Zerowa stawka PIT dla młodych do 26 roku życia

1 sierpnia 2019 roku na mocy znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, weszło w życie zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób przed 26 rokiem życia. Na jakich zasadach można skorzystać z ulgi i kto może to zrobić? Odpowiadamy!

Zerowa stawka PIT - przepisy

Zerowa stawka PIT obejmie przychody młodych osób do ukończenia 26 roku życia, o ile będą to przychody z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia lub przychody ze stosunku służbowego. Jednocześnie zwolnienie z podatku dochodowego ograniczone jest limitem kwotowym. Roczny limit wynosi 85 528 zł. Ponieważ ustawa zaczęła obowiązywać w drugiej połowie br. to limit kwotowy dla dochodów uzyskanych w 2019 roku wynosi 35 636 zł. Dochody uzyskane przed 1 sierpnia zostaną opodatkowane według dotychczas obowiązujących przepisów i nie wpłyną na limit ulgi.

Do limitu kwotowego nie wliczają się przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychody zwolnione od podatku dochodowego oraz przychody, dla których na mocy odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. Prawa do ulgi nie ogranicza łączenie różnych źródeł przychodu, na przykład z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej równolegle do pracy na etacie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że limit kwotowy jest wspólny dla wszystkich umów i oblicza się go na postawie kwoty brutto wynagrodzenia. Tym samym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów ani inne ulgi podatkowe.

Nadwyżka przychodów ponad limit kwotowy będzie opodatkowana na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Uwzględniona przy tym zostanie kwota wolna od podatku, a także możliwość obliczania podatku na preferencyjnych zasadach, czyli dla rozliczenia z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ulga nie będzie zwalniać z obowiązku zapłaty składek emerytalnych, rentowych oraz zdrowotnych.

Wniosek o zaniechanie poboru zaliczek na podatek

Osoba do 26 roku życia, którą zgodnie z przepisami obowiązuje zerowa stawka PIT, może złożyć wniosek do pracodawcy, by od 1 sierpnia br. nie pobierał zaliczek na podatek. W tym wypadku płatnik musi kontrolować limit kwotowy, tak, aby po jego przekroczeniu ponownie rozpocząć pobieranie zaliczek na podatek. Jeśli pracownik nie złoży takiego wniosku do pracodawcy, to zwrot pobranych kwot nastąpi przy rozliczeniu rocznym. Od 1 stycznia 2020 roku zaliczki na podatek nie będą pobierane w przypadku osób, których dotyczy zerowa stawka PIT. Jeśli jednak pracownik spodziewa się, że jego dochód przekroczy limit kwotowy, może złożyć wniosek o pobieranie zaliczek na podatek. Jeśli tego nie zrobi, zapłaci należny podatek przy rozliczeniu rocznym.

Zerowa stawka PIT a nietypowe sytuacje

Ulga obowiązuje również w przypadku pracy najemnej za granicą i w takim przypadku do limitu kwotowego bierze się pod uwagę całą wartość dochodu brutto, bez uwzględnienia diety z tytułu pracy za granicą.

Odliczenie kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe wyłącznie do nadwyżki przychodów, czyli nie będzie można wygenerować tzw. straty podatkowej. Pracownik ma też możliwość całkowitej rezygnacji ze zwolnienia dla młodych, a tym samym będą go obowiązywać standardowe przepisy i w takim wypadku może stosować koszty uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku odliczania od podarku składek ZUS.

Zerowa stawka PIT obowiązuje wyłącznie przychodów z tytułu wynagrodzeń. Tym samym w dalszym ciągu opodatkowanie będą dochody z tytułu zasiłków chorobowych, zasiłków macierzyńskich, zasiłków rehabilitacyjnych i zasiłków dla bezrobotnych, a także odprawy, odszkodowania, niektóre stypendia oraz niektóre świadczenia alimentacyjne.

Korzyści dla młodych

Szacuje się, że z ulgi dla młodych skorzysta ponad 2 miliony pracowników. Otrzymają oni wyższe wynagrodzenia. Zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów, osoba otrzymująca płacę minimalną zaoszczędzi rocznie 1592 zł. Jednocześnie resort szacuje, że zmiana będzie kosztować sektor finansów publicznych 950 mln zł w tym roku i 2,5 mld w kolejnych latach.

Zyskają także pracodawcy, ponieważ wypłacone wynagrodzenia zwolnione z PIT będzie można odliczyć od swojego przychodu do opodatkowania. Choć sama likwidacja PIT dla młodych ma się przyczynić do większej aktywności zawodowej młodych ludzi, to nie brakuje głosów, że nowelizacja ustawy stanie się zachętą do fikcyjnego zatrudniania młodych osób. Tym bardziej, że ustawa nie nakłada żadnych ograniczeń, również w zakresie zatrudniania członków rodziny, nie będzie obowiązywać konieczność udokumentowania zatrudnienia lub też warunek wypłaty wynagrodzenia na konto bankowe. Czy w tym wypadku rodzice zaczną masowo zatrudniać dzieci i innych członków rodziny pokaże czas i kontrole skarbowe.